Cam kết đào tạo và hỗ trợ đến khi đủ khả năng tự xử lý công việc

Học viên sẽ thực hành trực tiếp tại Dịch vụ số, để hoàn thiện các bài học.