500+

tổng hợp các dự án thuộc các lĩnh vực mà dịch vụ số đã thực hiện trong 8 năm